Příručky OVH

Začínáme s CloudDB

Zjistěte, jak používat službu CloudDB

Poslední aktualizace 11/05/2018

Cíl

Řešení CloudDB nabízí přístup k databázové instanci s garantovanými a dedikovanými zdroji. Jedná se o vysoce výkonou a flexibilní službu, určenou zejména pro zákazníky se specifickými požadavky na správu a provoz databáze.

Zjistěte, jak používat službu CloudDB.

Prerekvizity

Postup

Přístup do administračního rozhraní instance

V levém postranním panelu Zákaznického prostoru OVH klikněte na sekci Databáze a vyberte svou databázovou instanci. Přejděte do záložky Obecné informace.

Název služby CloudDB v Zákaznickém prostoru OVH obsahuje část Vašeho zákaznického identifikátoru (NIC-handle) a končí třemi číslicemi (001 pro první nainstalovanou službu CloudDB, 002 pro druhou atd.).

V této záložce naleznete přehled těch nejdůležitějších informací týkajících se Vaší instance. Věnujte prosím chvíli svého času kontrole správnosti zobrazovaných údajů a ověřte, zda odpovídají níže uvedeným instrukcím.

Informace Popis
Stav služby Zobrazuje aktuální stav instance (restart, spuštěno, suspendováno). Instance musí být před provedením jakýchkoli zásahů nejdříve restartována.
Typ Zobrazuje typ databázového systému, který je na serveru nainstalován.
Verze Udává verzi databázového systému, který je na serveru nainstalován. Ujistěte se prosím, zda jsou Vaše webové stránky s touto verzí kompatibilní.
RAM Uvádí informace o dostupné operační paměti a jejích případných přetečeních. Vaše CloudDB instance disponuje dedikovanou a garantovanou RAM. V případě potřeby můžete paměť RAM škálovat. Zároveň si můžete nastavit upozornění na její nadměrné využití.
Infrastruktura Zobrazuje typ infrastruktury, na níž Vaše instance běží. Jedná se o interní označení pro OVH infrastrukturu.
Datacentrum Zobrazuje informace o datacentru, v němž je daná instance vytvořena.
Host Udává informace o serveru, na němž instance běží. Jedná se o interní označení společnosti OVH, které se může objevit v oficiální komunikaci týkající se případných incidentů.

clouddb

Vytvoření databáze

Tato část se nevztahuje na databázový systém Redis.

Chcete-li vytvořit novou databázi, přejděte do záložky Databáze a klikněte na tlačítko Přidání databáze.

clouddb

V dialogovém okně sloužícím pro vytvoření nové databáze zároveň můžete:

  • Vytvořit uživatele: uživatel bude na dané databázi moci provádět úkony ve stanoveném rozsahu (čtení, zápis apod.).

  • Přidat autorizovanou IP adresu: požadavky pocházející z této adresy budou automaticky autorizovány pro přístup k Vaší databázi.

V závislosti na zvolených parametrech vyplňte požadované informace a klikněte na tlačítko Schválit.

Informace Popis
Název databáze Pojmenujte svou databázi.
Uživatelské jméno Zadejte jméno uživatele, který se bude moci k Vaší databázi připojit a provádět na ní příslušné operace (pouze pokud je zaškrtnuté políčko „Vytvořit uživatele“).
Práva Určete rozsah práv asociovaných s daným uživatelem. Pro standardní použití vyberte Administrativní kontakt (pouze pokud je zaškrtnuté políčko „Vytvořit uživatele“).
Heslo Zadejte uživatelské heslo a potvrďte jej (pouze pokud je zaškrtnuté políčko „Vytvořit uživatele“).
IP/maska Zadejte IP adresu či masku IP adresy, z níž pocházející požadavky budou automaticky autorizovány pro přístup k Vaší databázi (pouze pokud je zaškrtnuté políčko „Přidat autorizovanou IP adresu“).

Z bezpečnostních důvodů se prosím při vyplňování formuláře řiďte uvedenými pokyny.

clouddb

Vytvoření uživatele (volitelné)

Tato část se nevztahuje na databázový systém Redis.

Pokud jste uživatele vytvořili společně s databází, můžete tento krok přeskočit. Náročnější projekty však mohou vyžadovat vícero uživatelů s přístupem k databázi. Jeden z uživatelů přiřazených k databázi může mít například oprávnění pro čtení a zápis, zatímco jiný pouze pro čtení.

Chcete-li vytvořit nového uživatele, přejděte do záložky Uživatelé a oprávnění a klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

clouddb

Vyplňte požadované informace a klikněte na tlačítko Schválit.

Informace Popis
Uživatelské jméno Uživatelské jméno: zadejte jméno uživatele, který se bude moci k Vaší databázi připojit a provádět na ní příslušné operace. Příslušná oprávnění pro práci s databází budete moci novému uživateli přidělit v následující fázi.
Heslo Zadejte uživatelské heslo a potvrďte jej.

Z bezpečnostních důvodů se prosím při vyplňování formuláře řiďte uvedenými pokyny.

clouddb

Jakmile je uživatel vytvořen, je nutné mu přidělit oprávnění pro práci s databází (např. čtení, zápis nebo mazání dat). Za tímto účelem rozklikněte v tabulce uživatelů ikonku s třemi tečkami a vyberte možnost Správa oprávnění. Vyberte požadovaná oprávnění. Pro standardní použití vyberte možnost Administrativní kontakt.

clouddb

Import databáze

Tato část je relevantní pouze v případě, že si přejete provést import již existující databáze. V opačném případě přejděte k následující části.

Existuje několik způsobů, jak databázi importovat. V zákaznickém prostoru OVH je za tímto účelem k dispozici speciálně navržený nástroj. V závislosti na svých individuálních potřebách a znalostech můžete samozřejmě využít i jiná dostupná řešení.

V následujících krocích se dozvíte, jak provést import databáze pomocí Zákaznického prostoru OVH.

  • Fáze 1: přístup do rozhraní pro import

Přejděte záložky Databáze, klikněte na ikonu ozubeného kolečka u příslušné databáze a následně vyberte možnost Nahrát soubor. V dialogovém okně zaškrtněte políčko Importovat nový soubor a klikněte na tlačítko Další.

clouddb

  • Fáze 2: výběr a odeslání souboru

Pro snadnější vyhledání soubor pojmenujte. Pomocí tlačítka Procházet... nahrajte soubor ze svého počítače. Následně klikněte na tlačítko Odeslat. Vyčkejte, dokud se nezobrazí hlášení o úspěšném nahrání souboru. Poté klikněte na tlačítko Další.

clouddb

  • Fáze 3: import databáze

V poslední fázi navolte přídavné možnosti a následně klikněte na tlačítko Schválit.

Přídavné možnosti Popis
Vyprázdnit aktuální databázi Obsah databáze bude kompletně vymazán a nahrazen obsahem importované zálohy.
Po ukončení importu odeslat e-mail O dokončení importu databáze budete informováni prostřednictvím e-mailu.

clouddb

Autorizace IP adresy

Pro zprovoznění přístupu k Vaší CloudDB instanci je zapotřebí specifikovat jednotlivé IP adresy či rozsahy IP adres, které se k Vašim databázím smějí připojit. Za tímto účelem přejděte do záložky Autorizované IP adresy a klikněte na tlačítko Přidat IP adresu/masku.

clouddb

Do pole IP/maska zadejte požadovanou IP adresu či masku. V případě zájmu vyplňte krátký popis. V závislosti na tom, zda si danou IP adresu či masku přejete autorizovat pouze pro přístup k databázím či SFTP (nebo obojímu), zaškrtněte příslušná pole. Nakonec klikněte na tlačítko Schválit.

clouddb

Připojení webu k databázi

Nyní, když je databáze vytvořena, alespoň jeden uživatel k ní má oprávnění a existuje zde alespoň jedna autorizovaná IP adresa pro přístup ke CloudDB instanci, nezbývá než databázi propojit s webovými stránkami. Tento krok lze v závislosti na tom, jaký web či CMS používáte (WordPress, Joomla! apod.) nebo v jaké fázi vytváření webových stránek se zrovna nacházíte, realizovat několika způsoby.

V zájmu úspěšného provedení této operace musíte mít k dispozici následující údaje:

Informace Popis
Název databáze Název, který jste zadali při vytváření databáze. Přehled všech databází, které jsou aktuálně vytvořeny na CloudDB instanci, naleznete v záložce Databáze.
Uživatelské jméno Uživatelské jméno, které jste zadali při vytváření databáze nebo při vytváření samostatného uživatele. Přehled všech uživatelů, kteří jsou aktuálně vytvořeni na CloudDB instanci, naleznete v záložce Uživatelé a oprávnění.
Uživatelské heslo Heslo, které jste zadali při vytváření uživatele.
Název hostitelského serveru Server pro připojení Vašich webových stránek k databázi. Tato informace je k dispozici v záložce Obecné informace, v rámečku Přístupové údaje.
Port serveru Port pro připojení k Vaší CloudDB instanci. Tato informace je k dispozici v záložce Obecné informace, v rámečku Přístupové údaje.

V ojedinělých případech může dojít k tomu, že se políčko port v konfiguraci Vašich webových stránek nezobrazí. Pokud taková situace nastane, je toto pole zapotřebí přidat za název hostitele. Tyto údaje je nutné oddělit dvojtečkou : (příklad: nazevhostitele:port).

clouddb

Kam dál

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.