Příručky OVH

Vytvoření a export zálohy webhostingové databáze

Zjistěte, jak vytvořit a exportovat databázovou zálohu na webhostingu OVH

Poslední aktualizace 29/06/2018

Cíl

Databáze umožňují ukládání tzv. dynamických prvků (uživatelé, komentáře, příspěvky, články apod.). Databáze jsou v současné době využívány většinou systémů pro správu obsahu neboli CMS (WordPress, Joomla! apod.). Za určitých okolností může nastat situace, v níž budete pro případ pozdějšího obnovení své databáze potřebovat vytvořit její zálohu.

Zjistěte, jak vytvořit a exportovat databázovou zálohu na webhostingu OVH.

Prerekvizity

Postup

Než začnete, rozhodněte se, kterou metodu pro export databázové zálohy použijete. Za tímto účelem je k dispozici několik možností, které se vzájemně liší co do časové náročnosti a technických znalostí v dané oblasti.

  • Export zálohy prostřednictvím Zákaznického prostoru: toto řešení umožňuje stažení záloh Vašich databází pomocí Zákaznického prostoru OVH. Tato metoda nevyžaduje žádné specifické technické znalosti a lze je iniciovat prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH.

  • Export zálohy prostřednictvím webového rozhraní phpMyAdmin: toto řešení vyžaduje znalost rozhraní phpMyAdmin.

  • Export zálohy prostřednictvím skriptu: toto řešení vyžaduje vytvoření skriptu na webhostingu OVH a předpokládá vyšší úroveň technických znalostí.

  • Export zálohy prostřednictvím SSH: toto řešení vyžaduje připojení prostřednictvím protokolu SSH a znalost jednotlivých příkazů. Je předpokládána vysoká úroveň technických znalostí a specifický webhostingový balíček OVH.

Některé z výše uvedených metod nejsou zahrnuty v administračním rozhraní služeb OVH. Pokud se některou z nich rozhodnete použít, bude úspěšné dokončení procesu záviset pouze na Vašich technických dovednostech. V další části této příručky naleznete základní instrukce pro použití těchto metod. Tyto informace však nelze chápat jako náhradu za asistenci profesionálního webmastera.

V závislosti na zvolené metodě přejděte do příslušné části této příručky.

Společnost OVH Vám dává k dispozici služby, za jejichž správu a konfiguraci nesete plnou odpovědnost.

Tato příručka slouží jako úvod do obecné problematiky vážící se ke správě Vaší služby. V případě jakýchkoli nejasností doporučujeme kontaktovat profesionálního webmastera. Další informace naleznete v poslední sekci této příručky.

Export zálohy prostřednictvím Zákaznického prostoru

Ze všeho nejdříve se přihlaste do svého Zákaznického prostoru OVH, v levém postranním panelu klikněte na položku Hostingy a vyberte webhostingové řešení, v jehož rámci si přejete provést požadované úpravy. V základním rozhraní pro správu webhostingu klikněte na záložku Databáze.

Tabulka obsahuje přehled všech databází vytvořených na příslušném webhostingu. V závislosti na tom, zda si přejete vytvořit novou zálohu nebo exportovat již existující zálohu, postupujte podle následujících instrukcí:

Fáze 1: vytvoření nové zálohy

V záložce Databáze klikněte na ikonku tří teček v pravé části tabulky a vyberte možnost Vytvořit zálohu.

databasedump

V dialogovém okně zvolte datum pro požadovanou zálohu a klikněte na tlačítko Další. Ověřte správnost zadaných parametrů a klikněte na tlačítko Schválit.

Vyčkejte na dokončení procesu. Záloha je k dispozici ke stažení ihned po jejím vytvoření.

databasedump

Fáze 2: export databázové zálohy

V záložce databáze klikněte na ikonku tří teček v pravé části tabulky a vyberte možnost Obnovení zálohy.

databasedump

Zobrazí se přehled všech dostupných záloh příslušné databáze. Tabulka obsahuje informace o datu vytvoření zálohy a dni, kdy dojde k jejímu automatickému odstranění z nástroje OVH.

Pro stažení zálohy klikněte na ikonku tří teček v pravé části tabulky a vyberte možnost Stáhnout zálohu. Potvrďte a vyčkejte na stažení souboru.

databasedump

Export zálohy prostřednictvím webového rozhraní phpMyAdmin

Ze všeho nejdříve se přihlaste do svého Zákaznického prostoru OVH, v levém postranním panelu klikněte na položku Hostingy a vyberte webhostingové řešení, v jehož rámci si přejete provést požadované úpravy. V základním rozhraní pro správu webhostingu klikněte na záložku Databáze.

Tabulka obsahuje přehled všech databází vytvořených na příslušném webhostingu. Klikněte na ikonku tří teček v pravé části tabulky a vyberte možnost Jít do phpMyAdmin.

databasedump

V nově otevřené záložce vyplňte informace o databázi a v rozbalovací nabídce vyberte, zda si přejete zobrazit data z aktuální verze databáze (Current) nebo z předešlé zálohy. Následně klikněte na tlačítko Proveď. Po přihlášení do rozhraní přejděte do záložky Export. Na výběr máte ze dvou metod exportu:

  • Rychlá metoda: můžete zvolit formát exportované zálohy. Nejčastěji používaným formátem je SQL. V závislosti na svých individuálních potřebách však můžete zvolit i jiný formát.

  • Pokročilá metoda: můžete definovat detailní parametry exportu.

Jelikož rozhraní phpMyAdmin není produktem společnosti OVH, budete se při provádění úprav muset spolehnout na své vlastní znalosti a zkušenosti. Z toho důvodu se v případě jakýchkoli nejasností doporučujeme obrátit na profesionálního webmastera.

Export prostřednictvím skriptu

Proces je rozdělen do několika fází. Ujistěte se, že máte k dispozici přihlašovací údaje,jejichž prostřednictvím se lze k databázi připojit: uživatelské jméno, heslo, název databáze a adresa serveru.

Toto řešení vyžaduje vyšší míru technických znalostí a programátorských dovedností. Níže naleznete pouze obecné informace týkající se postupu pro import zálohy prostřednictvím skriptu. V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte na profesionálního webmastera.

Fáze 1: vytvoření zálohovacího skriptu

První krok sestává z napsání samotného skriptu, který lze použít pro vytvoření zálohy Vaší databáze. Následuje příklad takového skriptu, který však nelze substituovat za pomoc profesionálního webmastera:

<?
system("mysqldump --host=server_address --user=user_name --password=user_password database_name > backup_filename.sql");
?>

Generické proměnné ve výše uvedeném příkladu je zapotřebí nahradit informacemi o příslušné databázi. Jakmile skript dokončíte, doporučujeme ho pojmenovat například jako „backup.php“.

Informace Informace, kterou je zapotřebí dosadit
server_address Adresa databázového serveru
user_name Uživatel s přístupovými právy k databázi
user_password Uživatelské heslo
database_name Název databáze
backup_file_name Název zálohy

Zpětnou zálohu je možné vytvořit přidáním portu. Pro vytvoření zálohy z předešlého dne použijte port „3307“. Pro vytvoření zálohy z předešlého týdne použijte port „3317“.

Použitím portu „3306“ vytvoříte zálohu aktuální verze databáze.

Fáze 2: upload skriptu na webhostingové úložiště

Jakmile je skript vytvořen, je zapotřebí ho nahrát na webhostingové úložiště. Za tímto účelem se k úložišti musíte připojit. Detailní informace o připojení k webhostingovému úložišti naleznete ve druhém kroku následující příručky: Zveřejnění webových stránek online.

Skript je zapotřebí nahrát do adresáře „www“. Při pojmenovávání skriptu buďte opatrní. Ujistěte se, že při nahrávání skriptu na úložiště nepřepíšete soubor se stejným názvem. Pokud se při nahrávání souboru zobrazí varování týkající se možného přepsání, skript přejmenujte a celou akci zopakujte.

Fáze 3: spuštění skriptu

Po uploadu skriptu na webhostingové úložiště nezbývá než skript spustit.

Za tímto účelem zadejte do adresního řádku svého prohlížeče úplnou URL adresu příslušného skriptu (např.: madomena.ovh/backup.php). Pokud jsou informace obsažené ve skriptu správné, dojde k vytvoření zálohy. Celý proces může trvat několik minut. Pokud se nic nestane, ověřte informace obsažené ve skriptu a celý proces opakujte.

Fáze 4: stažení zálohy z webhostingového úložiště

Záloha je k dispozici ke stažení v adresáři, do nějž byl v předcházející fázi nahrán skript. Zálohu si jednoduše stáhněte do svého počítače.

Po úspěšném exportu doporučujeme skript i zálohu z adresáře „www“ odstranit.

Použití zálohovacího skriptu a funkce pro plánování úloh (CRON) představuje jeden ze způsobů pro automatizaci vytváření záloh na Vaší databázi. Detailní informace o plánování úloh naleznete v následující dokumentaci: Webhosting: naplánované úlohy (CRON).

Export prostřednictvím SSH

Pro komunikaci s webhostingovým úložištěm prostřednictvím SSH je nutné použít příkazy v terminálu.

Tento typ připojení vyžaduje pokročilé technické dovednosti. Níže naleznete pouze obecné informace týkající se postupu pro vytvoření a export zálohy prostřednictvím SSH. V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte na profesionálního webmastera.

Po připojení k úložišti prostřednictvím SSH je zapotřebí spustit příkaz pro vytvoření databázové zálohy. Níže naleznete názorný příklad. Mějte prosím na paměti, že záloha bude vytvořena v adresáři, který je při zadávání příkazu aktivní.

mysqldump --host=server_address -- user=user_name --password=user_password database_name > backup_filename.sql

Generické proměnné ve výše uvedeném příkazu je zapotřebí nahradit informacemi o příslušné databázi. Po dokončení procesu je záloha k dispozici ke stažení do Vašeho počítače.

Kam dál

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...