Dokumentacja techniczna OVH

Zarządzanie odnawianiem usług

Dowiedz się, jak zarządzać odnawianiem usług OVH w Panelu klienta

Ostatnia aktualizacja z dnia 03-12-2018

Wprowadzenie

Po wykupieniu usług OVH możesz zarządzać ich odnawianiem w Panelu klienta.

Dowiedz się, jak zarządzać odnawianiem usług OVH w Panelu klienta.

Istnieje możliwość, że niektóre części niniejszego przewodnika nie mają zastosowania do Twojej sytuacji, która może być różna w zależności od tego, gdzie znajduje się siedziba Twojej firmy i pod jakie podlega ustawodawstwo. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź zapisy w umowach OVH dostępnych w Panelu klienta, sekcja Moje usługi > Regulaminy.

Wymagania początkowe

W praktyce

W ramach zarządzania odnawianiem usług możesz wykonać kilka operacji. Niektóre z nich mogą być wykonywane równocześnie. Przejdź do opisu operacji, którą chcesz przeprowadzić.

  • Wyświetlenie statusu odnowienia usług: umożliwia sprawdzenie, czy Twoje usługi są odnawiane automatycznie oraz sprawdzenie daty ich odnowienia lub wygaśnięcia.

  • Zarządzanie odnawianiem usług: umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego odnowienia, zmianę częstotliwości płatności za usługę oraz odnowienie usługi przed upływem daty ważności.

  • Zarządzanie sposobami płatności: umożliwia sprawdzenie, czy sposób płatności jest aktywny dla przyszłych odnowień, ale również, w przypadku takiej potrzeby, pozwala dodawać sposoby płatności.

Wyświetlanie statusu odnowienia usług

Zaloguj się do Panelu klienta, kliknij nazwę powiązaną z Twoim identyfikatorem klienta na pasku menu w prawym górnym rogu, następnie kliknij Moje usługi.

manageautomaticrenewal

Wyświetli się strona z tabelą wyszczególniającą Twoje usługi OVH. Możesz sprawdzić w tabeli datę odnowienia lub wygaśnięcia każdej usługi, jak również częstotliwość odnawiania.

Dane te wskazane są w kolumnach „Data odnowienia” i „Częstotliwość płatności”. Użyj opcji filtrowania, aby posortować wyniki wyszukiwania.

manageautomaticrenewal

Zarządzanie odnawianiem usług

Zaloguj się do Panelu klienta, kliknij nazwę powiązaną z Twoim identyfikatorem klienta na pasku menu w prawym górnym rogu, następnie kliknij Moje usługi.

manageautomaticrenewal

Wyświetli się strona z tabelą wyszczególniającą Twoje usługi OVH. Teraz, jeśli dana usługa na to pozwala, masz możliwość wykonania następujących działań:

Możliwe działania Opis
Zmiana częstotliwości płatności Umożliwia zmianę częstotliwości odnawiania usług. Istnieje możliwość, że w przypadku niektórych usług zmiana ta jest niewykonalna lub że niektóre rodzaje częstotliwości nie są dostępne.
Płatność za usługę Umożliwia odnowienie usługi przed przewidywaną datą automatycznego odnowienia.
Włączenie/Wyłączenie automatycznej płatności Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego odnowienia usługi.

Przejdź do opisu operacji, którą chcesz przeprowadzić.

manageautomaticrenewal

Zmiana częstotliwości płatności

Operacja ta umożliwia zmianę częstotliwości płatności za automatycznie odnawianą usługę. Dostępne są 4 cykle płatności: miesięczna, kwartalna, raz na pół roku i raz w roku. Istnieje możliwość, że w przypadku niektórych usług zmiana ta jest niewykonalna lub że niektóre cykle płatności nie są dostępne.

Po kliknięciu trzech kropek po prawej stronie wybranej usługi kliknij Zmień częstotliwość płatności.

manageautomaticrenewal

W oknie, które się wyświetla wybierz z rozwijanego menu nowy cykl w kolumnie„Typ”, kliknij Dalej, a następnie Zatwierdź. Nowa częstotliwość płatności zostanie zastosowana przy kolejnym automatycznym odnowieniu Twojej usługi.

manageautomaticrenewal

Przedłużenie usługi przed datą odnowienia

Umożliwia odnowienie usługi przed przewidywaną datą automatycznego odnowienia. W przypadku niektórych usług OVH operacja ta może być niemożliwa.

Po kliknięciu trzech kropek po prawej stronie wybranej usługi kliknij Opłać usługę. Jeśli chcesz przeprowadzić tę operację dla kilku usług, zaznacz odpowiednie usługi po lewej stronie tabeli, następnie kliknij przycisk Opłać usługę znajdujący się nad tabelą.

manageautomaticrenewal

Zostaniesz wówczas przekierowany do interfejsu, gdzie możesz przedłużyć usługę przed datą odnowienia. Interfejs jest również dostępy pod linkiem: https://www.ovh.pl/cgi-bin/order/renew.cgi. Postępuj zgodnie z kolejnymi wyświetlającymi się instrukcjami, aż do zakończenia operacji.

Wyłącz lub włącz automatyczne odnawianie usługi

Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego odnowienia usługi. Po kliknięciu trzech kropek po prawej stronie usługi kliknij Wyłącz płatność automatyczną lub Włącz płatność automatyczną.

Następnie przeczytaj informacje, które się wyświetlają, po czym kliknij Potwierdź.

Pamiętaj, że wyłączenie automatycznego odnawiania usługi nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi. Usługa pozostanie aktywna do dnia jej wygaśnięcia. Będziesz mógł wybrać przed tą datą moment jej odnowienia. Jeśli podejmiesz jednak decyzję o ostatecznej rezygnacji z usługi w dniu jej wygaśnięcia i potrzebujesz więcej informacji na ten temat, skorzystaj z naszej dokumentacji Zarządzanie usługami w interfejsie „Zarządzanie usługami”.

manageautomaticrenewal

Zarządzanie sposobami płatności

Zaloguj się do Panelu klienta, kliknij nazwę powiązaną z Twoim identyfikatorem klienta na pasku menu w prawym górnym rogu, następnie kliknij Moje sposoby płatności.

manageautomaticrenewal

Wyświetli się strona z tabelą wyszczególniającą Twoje usługi OVH. Możesz zarządzać sposobami płatności, które dodałeś wcześniej, możesz również dodawać nowe sposoby płatności.

W przypadku każdego sposobu płatności wyszczególnionego w tabeli możesz sprawdzić:

  • jego typ (taki, jak określiłeś);
  • opis umożliwiający łatwiejsze odróżnienie od innych sposobów płatności;
  • czy jest on aktualnie określony lub nie jako domyślny sposób płatności;
  • jego status (może on zmieniać się w zależności od typu sposobu płatności oraz stanu jego aktywacji).

manageautomaticrenewal

Aby dodać nowy sposób płatności, kliknij przycisk Dodaj sposób płatności, po czym wybierz jego typ. Następnie wykonuj kolejne kroki, aż do zatwierdzenia sposobu płatności.

manageautomaticrenewal

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...