Instalacja platformy Ghost na hostingu Cloud Web

Dowiedz się, jak zainstalować blog na Cloud Web za pomocą platformy Ghost

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 04-05-2022

Wprowadzenie

Ghost to silnik bloga z otwartym kodem źródłowym. Ma on na celu uproszczenie procesu publikacji online dla blogerów i dziennikarzy. To oprogramowanie jest napisane w JavaScript i wykorzystuje Node.js, platformę programową do tworzenia witryn i interfejsów API w JavaScript po stronie serwera.

Hosting Cloud Web umożliwia użycie Node.js jako frameworka dla Twoich stron WWW oraz instalację i hosting silnika Ghost lub innej aplikacji stworzonej na potrzeby Node.js.

W niniejszym tutorialu wyjaśnimy, jak zainstalować blog za pomocą silnika Ghost na hostingu Cloud Web w OVHcloud oraz jak udostępnić go pod Twoją domeną.

Wymagania początkowe

Powinieneś posiadać:

 • Hosting Cloud Web od OVHcloud
 • Node.js aktywowany jako framework
 • Domenę dodaną w opcji MultiSite oraz Node.js wskazany jako jej framework.
 • Dostęp do Panelu klienta > sekcja Web Cloud -Co powinieneś umieć:
  • Znać podstawy ekosystemu Node.js
  • Łączyć się z serwerem za pomocą protokołu SSH
  • Edytować plik za pomocą wiersza poleceń przy użyciu (na przykład) Vim, Emacs lub Nano.

W praktyce

Etap 1: włącz Node.js jako framework

Aby uzyskać dostęp do frameworków Twojego hostingu Cloud Web, zaloguj się do Panelu klienta. Po zalogowaniu kliknij Hosting na pasku usług po lewej stronie, następnie wybierz odpowiedni hosting Cloud Web. Teraz przejdź do zakładki Frameworki.

Wyświetli się tabela z listą frameworków obecnie dodanych do Twojego hostingu Cloud Web. Upewnij się, czy framework Node.js jest aktywowany. Jeśli tak, przejdź do etapu 2 Powiąż Node.js ze stroną podpiętą w opcji MultiSite.

ghostcloudweb

Jeśli framework nie jest aktywowany, dodaj nowy (o ile umożliwia Ci to Twój pakiet) lub zmień istniejący framework.

 • jeśli chcesz dodać framework: kliknij Operacje nad tabelą, po czym Dodaj framework;
 • jeśli chcesz zmienić framework: kliknij przycisk ... po prawej stronie odpowiedniego frameworku, po czym kliknij Zmień.

W oknie, które się wyświetla uzupełnij pola informacjami z poniższego przykładu lub dostosuj je do Twojego przypadku.

Informacja Wartość do wprowadzenia
Spersonalizowana nazwa NodeJS 8
Framework nodejs-8
Ścieżka dostępu do katalogu publicznego public
Środowisko aplikacji produkcja
Skrypt uruchamiania aplikacji server.js

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Zatwierdź. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o zarządzaniu frameworkami, skorzystaj z naszego przewodnika Zarządzanie frameworkami Cloud Web.

ghostcloudweb

Etap 2: powiąż Node.js ze stroną podpiętą w opcji MultiSite

Po aktywacji Node.js jako frameworka powiąż go ze stroną podpiętą w MultiSite. W tym celu przejdź do zakładki MultiSite. Tabela, która się wyświetla zawiera wszystkie nazwy domen dodanych w opcji MultiSite.

ghostcloudweb

W powyższej tabeli zwróć uwagę na dwie kolumny. Upewnij się, czy silnik Node.js jest powiązany z odpowiednimi domenami i czy katalog główny jest poprawny. W razie potrzeby wykorzystaj do tego podane poniżej informacje. Jeśli tak jest, przejdź do etapu 3 Tworzenie bazy danych MySQL.

Kolumna Opis
Katalog główny Katalog, który powinien zawierać kod źródłowy danej domeny (nosi nazwę „DocumentRoot”). W naszym przykładzie wskazujemy „ghost”. Powinien on zatem zawierać kod źródłowy Node.js.
Framework Framework powiązany z odpowiednią domeną. Nazwa, która się wyświetla odpowiada „Spersonalizowanej nazwie”, którą określiłeś podczas tworzenia frameworka. W naszym przykładzie powinieneś znaleźć „NodeJS 8”.

Jeśli nie znajdujesz, dodaj nową stronę w opcji MultiSite lub zmień istniejącą.

 • jeśli chcesz dodać stronę podpiętą w opcji MultiSite: kliknij Dodaj domenę lub subdomenę po prawej stronie tabeli.
 • jeśli chcesz zmienić stronę podpiętą w opcji MultiSite: kliknij przycisk ... po prawej stronie nazwy domeny, a następnie Zmień.

W oknie, które się wyświetla, wprowadź wymagane informacje: Poniższa tabela wyszczególnia informacje użyte na potrzeby tego tutoriala.

Informacja Wartość przykładowa użyta na potrzeby tego tutoriala
Domena ghost.demo-nodejs.ovh
Katalog główny ghost
Framework NodeJS 8

Wybierz opcje dodatkowe, które chcesz aktywować. Po wpisaniu informacji kliknij Dalej i zakończ operację. Może to potrwać do godziny. Zmiana konfiguracji DNS może potrwać do 24 godzin, zanim stanie się w pełni aktywna. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o zarządzaniu stronami podpiętymi w opcji MultiSite, skorzystaj z naszego przewodnika Instalacja kilku stron WWW na jednym hostingu.

ghostcloudweb

Etap 3: tworzenie bazy danych MySQL

Przejdź do zakładki Bazy danych. Jeśli zakładka nie pojawia się na liście, kliknij przycisk w formie trzech kresek. W tabeli wyświetlają się bazy danych stworzone wcześniej na Twoim hostingu. Aby rozpocząć tworzenie nowej bazy danych, masz do dyspozycji możliwości:

 • jeśli jeszcze nie stworzyłeś bazy danych: kliknij przycisk Stwórz bazę danych;

 • jeśli już utworzyłeś bazę danych: kliknij przycisk Operacje nad tabelą, a następnie Stwórz bazę danych.

ghostcloudweb

W oknie, które się wyświetli, dostępny jest tylko "MySQL" w wersji "5.6".. Wybierz następnie „Przechowywana w Twojej instancji Cloud Web”, po czym kliknij Dalej.

Wybierz następnie nazwę użytkownika i określ dla niej hasło. Teraz kliknij przycisk Dalej. Potwierdź utworzenie bazy danych, klikając Zatwierdź. Odczekaj kilka minut, aż operacja się zakończy.

ghostcloudweb

Etap 4: konfiguracja zmiennych środowiskowych

Etap ten może być opcjonalny, jeśli nie chcesz tworzyć zmiennych środowiskowych. My jednak zalecamy wykonanie tej operacji.

Na potrzeby tego tutoriala utworzymy zmienne środowiskowe, do których wprowadzimy dane umożliwiające logowanie do bazy danych MySQL. Jeśli dane się zmienią, na przykład hasło, wystarczy zmienić wartość zmiennej w Panelu klienta zamiast zmieniać kod źródłowy.

W tym celu przejdź do zakładki Zmienne środowiskowe. W tabeli wyświetlają się wcześniej utworzone zmienne. Aby dodać nową zmienną, kliknij przycisk Operacje nad tabelą, a następnie Dodaj zmienną środowiskową.

ghostcloudweb

W oknie, które się wyświetla, wprowadź wymagane informacje, po czym kliknij przycisk Potwierdź, aby utworzyć zmienną. Oto zmienne, które utworzyliśmy na potrzeby tego tutoriala:

Nazwa Typ zmiennej Wartość
database__connection__host string Adres serwera MySQL
database__connection__user string Nazwa użytkownika MySQL wybrana w momencie jego tworzenia
database__connection__database string Nazwa bazy danych MySQL
database__connection__password hasło Hasło MySQL wybrane w momencie jego tworzenia
database__client string mysql
server__port integer 80
server__host string 0.0.0.0

Etap 5: logowanie do Cloud Web za pomocą SSH

Przygotuj najpierw informacje potrzebne do zalogowania się. Teraz przejdź do zakładki FTP - SSH. Jeśli zakładka nie pojawia się na liście, kliknij przycisk w formie trzech kresek. Wyświetlą się wówczas dane dotyczące Twojej przestrzeni dyskowej. Znajdź dane wymienione obok następujących elementów:

Elementy Opis
Dostęp SSH do klastra Dane, które się wyświetlą będą zawierać informacje:
- adres serwera: zaczyna się po „ssh://” i kończy się przed ”:”;
- port połączenia: numer podany jest po „:”.

Przykładowe dane: ssh://ssh.cluster024.hosting.ovh.net:12345/, a zatem „ssh.cluster024.hosting.ovh.net” to adres serwera, a „12345” to port połączenia.
Główny login SSH Główny identyfikator SSH utworzony na Twoim hostingu.

Jeśli nie znasz hasła użytkownika SSH, kliknij przycisk ... po prawej stronie odpowiedniego użytkownika, po czym kliknij Zmień hasło.

ghostcloudweb

Teraz, aby zalogować się przez SSH, użyj terminala. Narzędzie to jest zainstalowane domyślnie na MacOS lub Linuxie. Środowisko Windows wymaga instalacji programu, takiego jak PuTTY lub dodania funkcji „OpenSSH”. Ponieważ operacja ta jest związana ściśle z używanym przez Ciebie systemem operacyjnym, nie możemy opisać jej przebiegu w tej dokumentacji.

Poniżej przykład wiersza poleceń, którego możesz użyć. Zastąp elementy „sshlogin”, „sshserver” oraz „connectionport” elementami odpowiadającymi Twojemu przypadkowi. Po wysłaniu polecenia zostaniesz poproszony o wpisanie hasła użytkownika SSH.

ssh sshlogin@sshserver -p connectionport

Możesz następnie sprawdzić, czy zmienne środowiskowe utworzone podczas etapu 4 są widoczne. W przykładzie podanym w tutorialu odnajdziemy zatem:

demonon@cloudweb-ssh:~ $ env | grep "database_"
database__client=mysql
database__connection__host=demononghost.mysql.db
database__connection__user=demononghost
database__connection__password=ZuperZecure123
database__connection__database=demononghost

Etap 6: instalacja silnika Ghost

Instalację rozpocznij od otwarcia katalogu głównego wskazanego w procesie dodawani domeny podczas etapu 2. W niniejszym tutorialu jest to katalog „ghost”.

demonon@cloudweb-ssh:~ $ ls -l
drwxr-xr-x 3 demonon demonon 4 Mar 6 16:53 ghost
drwx---r-x 3 demonon demonon 5 Mar 6 16:48 www
demonon@cloudweb-ssh:~ $ cd ghost/
demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $

Pobierz najnowszą wersję silnika Ghost i rozpakuj jego zawartość.

demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ ls
public server.js
demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ curl -s -LO https://github.com/TryGhost/Ghost/releases/download/2.16.4/Ghost-2.16.4.zip
demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ unzip Ghost-2.16.4.zip
Archiwum: Ghost-2.16.4.zip
  creating: content/
  creating: content/adapters/
 inflating: content/adapters/README.md 
  creating: content/apps/
 inflating: content/apps/README.md 
 ....
demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ rm Ghost-2.16.4.zip
demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ ls
Gruntfile.js LICENSE MigratorConfig.js PRIVACY.md README.md content core index.js package.json public server.js yarn.lock

Ghost używa Yarn, będącego alternatywą dla npm, jako menedżera zależności Node.js. Zainstaluj Yarn za pośrednictwem npm i dodaj następujące pliki binarne do „PATH”:

demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ npm-node8 install yarn
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
+ yarn@1.13.0
added 1 package and audited 1 package in 2.893s
found 0 vulnerabilities

demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ export PATH=$PATH:/usr/local/nodejs8/bin/:~/ghost/node_modules/.bin/
demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ node --version
v8.15.0
demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ yarn --version
1.13.0

Możesz zachować te zmiany w „PATH”, dodając eksport w pliku „~/.profile”:

demonon@cloudweb-ssh:~ $ echo "export PATH=$PATH:/usr/local/nodejs8/bin/:~/ghost/node_modules/.bin/" >> ~/.profile

Następnie zainstaluj zależności Ghost, używając Yarn:

demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ yarn install
yarn install v1.13.0
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 269.89s.

Nie wychodząc z folderu „~ / ghost”, utwórz plik config.production.json zawierający konfigurację Ghost:

{
  "url": "http://ghost.demo-nodejs.ovh",
  "paths": {
    "contentPath": "content/"
  }
}

Następnie przekieruj plik server.js (określony podczas etapu 1) do pliku index.js silnika Ghost:

demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ unlink server.js
demonon@cloudweb-ssh:~/ghost $ ln -s index.js server.js

Instalacja i konfiguracja silnika Ghost są zakończone. Teraz uruchom ponownie daemona Node.js, aby uwzględnił zmiany przeprowadzone w katalogu „~/ghost”.

Etap 7: ponowne uruchomienie daemona Node.js

Aby ponownie uruchomić daemon Node.js, wróć do Panelu klienta. Przejdź do zakładki MultiSite, po prawej stronie nazwy wybranej domeny kliknij na przycisk ... po prawej stronie, po czym kliknij Uruchom ponownie.

W wyniku tej operacji aplikacja będzie dostępna za pośrednictwem nazwy domeny wybranej w konfiguracji Twojej strony podpiętej w opcji MultiSite.

ghostcloudweb

Etap 8: użycie HTTPS

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Twojej strony WWW, możesz skonfigurować przekierowanie HTTP na HTTPS. W tym celu utwórz w katalogu ghost plik .htaccess` z następującą treścią:

RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Podsumowanie

W tym tutorialu przedstawiliśmy poszczególne etapy instalacji aplikacji Node.js na hostingu Cloud Web. Teraz czas na korzystanie z Ghosta i publikację pierwszych treści!

Sprawdź również

Przeniesienie strony WWW do OVHcloud

Umieszczenie strony w Internecie

Automatyczna instalacja strony WWW za pomocą modułu CMS

Instalacja kilku stron WWW na jednym hostingu

W przypadku wyspecjalizowanych usług (pozycjonowanie, rozwój, etc.) skontaktuj się z partnerami OVHcloud.

Jeśli chcesz otrzymywać wsparcie w zakresie konfiguracji i użytkowania Twoich rozwiązań OVHcloud, zapoznaj się z naszymi ofertami pomocy.

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).