Dokumentacja techniczna OVH

Pierwsze kroki z usługą Cloud Databases

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z rozwiązania CloudDB

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-05-15

Wprowadzenie

Rozwiązanie Cloud Databases (w skrócie CloudDB) umożliwia korzystanie z baz danych zainstalowanych na instancji, której zasoby są dedykowane i gwarantowane. Usługa ta oferuje więcej wydajności i elastyczności. Przeznaczona jest dla klientów o specyficznych potrzebach.

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z rozwiązania CloudDB.

Wymagania początkowe

W praktyce

Wyświetlanie informacji ogólnych o instancji

W menu usług po lewej stronie Panelu klienta, przejdź do sekcji Bazy danych, a następnie kliknij nazwę instancji. Następnie przejdź do sekcji Informacje ogólne.

Nazwa usługi CloudDB w Panelu klienta zawiera część Twojego identyfikatora klienta i kończy się trzema cyframi (001 dla pierwszej zainstalowanej usługi CloudDB, 002 dla drugiej, etc.).

W zakładce tej znajdziesz ważne informacje dotyczące Twojej instancji. Sprawdź, czy wyświetlające się dane są poprawne i czy są zgodne z poniższymi parametrami.

Informacja Szczegóły
Status usługi Pokazuje, czy instancja jest uruchomiona, w trakcie restartu czy zawieszona. Twoja instancja musi być uruchomiona, abyś mógł przeprowadzać na niej działania.
Typ Pokazuje system baz danych używany przez serwer.
Wersja Pokazuje wersję systemu baz danych używanego przez serwer. Upewnij się, czy Twoja strona WWW jest kompatybilna z wybraną wersją.
RAM Pokazuje pamięć operacyjną dostępną dla Twojej instancji oraz ewentualne przekroczenia pamięci. Twoja instancja CloudDB dysponuje dedykowaną i gwarantowaną pamięcią RAM. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz zwiększyć pamięć RAM. Możesz również ustawić alert o jej całkowitym zużyciu.
Infrastruktura Pokazuje infrastrukturę używaną przez Twoją instancję. Jest to wewnętrzne oznaczenie infrastruktury OVH.
Centrum danych Pokazuje centrum danych, w którym została uruchomiona instancja.
Host Pokazuje serwer OVH, na którym utworzona została instancja. Jest to wewnętrzne oznaczenie OVH, które może pojawić się w komunikatach dotyczących prac modernizacyjnych i potencjalnych incydentów OVH.

cloud databases - bazy danych na instancji

Utworzenie bazy danych

Etap ten nie dotyczy systemu baz danych Redis.

Aby utworzyć pierwszą bazę danych na Twojej instancji CloudDB, kliknij zakładkę Bazy danych, następnie przycisk Dodaj bazę danych.

cloud databases - bazy danych na instancji

Wyświetli się okno służące do utworzenia bazy danych. Możesz w nim również:

  • utworzyć użytkownika: użytkownik będzie mógł wykonywać zapytania do bazy danych (odczyt, zapis czy usunięcie danych).

  • dodać autoryzowany adres IP: żądania pochodzące z tego adresu będą uprawnione do uzyskiwania dostępu do bazy danych.

W zależności od dokonanego wyboru, uzupełnij wymagane informacje, po czym kliknij Zatwierdź.

Informacja Opis
Nazwa bazy danych Podaj nazwę Twojej przyszłej bazy danych.
Nazwa użytkownika Podaj nazwę użytkownika, który będzie miał uprawnienia do logowania się do bazy i wykonywania zapytań (opcjonalne, jeśli kratka „Utwórz użytkownika” nie jest zaznaczona).
Uprawnienia Określ zakres uprawnień powiązanych z użytkownikiem. W przypadku użytku standardowego wybierz opcję Administrator (opcjonalne, jeśli kratka „Utwórz użytkownika” nie jest zaznaczona).
Hasło Wybierz hasło, następnie potwierdź je (opcjonalne, jeśli kratka „Utwórz użytkownika” nie jest zaznaczona).
IP/maska Wprowadź adres IP lub maskę IP serwera lub serwerów, które będą miały prawo dostępu do Twoich baz danych (opcjonalne, jeśli kratka „Dodaj autoryzowany adres IP” nie jest zaznaczona).

Przy zapisywaniu informacji zalecamy zastosowanie zwyczajowych zasad bezpieczeństwa.

cloud databases - bazy danych na instancji

Tworzenie użytkownika

Etap ten nie dotyczy systemu baz danych Redis.

Jeśli utworzyłeś jednocześnie użytkownika i bazę danych podczas poprzedniej operacji, etap ten jest opcjonalny. Należy jednak pamiętać, że w przypadku specyficznego projektu może okazać się konieczne, aby kilku uprawnionych użytkowników wykonywało operacje w Twojej bazie danych. Na przykład jeden z użytkowników może mieć uprawnienia do zapisu i odczytu, podczas gdy inny będzie będzie miał uprawnienia wyłącznie do odczytu.

Jeśli Twój projekt nie wymaga utworzenia dodatkowych użytkowników, możesz przejść do kolejnej operacji. Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij zakładkę Użytkownicy i uprawnienia, następnie przycisk Dodaj użytkownika.

cloud databases - bazy danych na instancji

Uzupełnij informacje w oknie, które się wyświetli, następnie kliknij Zatwierdź.

Informacja Opis
Nazwa użytkownika Podaj nazwę użytkownika, który będzie miał prawo logować się do Twojej instancji. Następnie przypisz mu uprawnienia do wykonywania czynności w Twojej bazie danych.
Hasło Wybierz hasło, a następnie je potwierdź.

Przy zapisywaniu informacji zalecamy zastosowanie zwyczajowych zasad bezpieczeństwa.

cloud databases - bazy danych na instancji

Po utworzeniu użytkownika przypisz mu uprawnienia do wykonywania czynności w bazie danych (takie jak uprawnienia do odczytu, zapisu lub usuwania danych). W tym celu kliknij ikonkę koła zębatego, a następnie kliknij Zarządzaj uprawnieniami. Wybierz odpowiednie uprawnienia. W przypadku standardowego użycia wybierz opcję Administrator.

cloud databases - bazy danych na instancji

Import bazy danych OVH

Etap ten ma zastosowanie, jeśli chcesz zaimportować kopię zapasową już istniejącej bazy danych. Jeśli ten przypadek Cię nie dotyczy, przejdź do kolejnej operacji.

Istnieje kilka metod importu bazy danych. Narzędzie służące do importu dostępne jest w Panelu klienta. Możesz jednak użyć innego narzędzia, zgodnie z Twoimi preferencjami i wiedzą.

Poniższe etapy opisują, jak zaimportować bazę danych przy użyciu narzędzia dostępnego w Panelu klienta.

  • Etap 1: dostęp do interfejsu importu

Przejdź do zakładki Bazy danych, kliknij ikonkę koła zębatego, a następnie kliknij Importuj plik. W oknie, które się wyświetli zaznacz kratkę Importuj nowy plik, po czym kliknij Dalej.

cloud databases - bazy danych na instancji

  • Etap 2: wysyłanie pliku z kopią zapasową

Wprowadź nazwę pliku, która pozwoli Ci zidentyfikować tę kopię zapasową później, jeśli będziesz chciał odtworzyć z niej bazę. Następnie, obok opcji Plik, wybierz plik z kopią zapasową bazy danych na Twoim komputerze, a następnie kliknij Wyślij. Odczekaj, aż interfejs wskaże, że plik został pomyślnie wysłany, następnie kliknij przycisk Dalej.

cloud databases - bazy danych na instancji

  • Etap 3: import bazy danych

Wybierz, lub nie, dodatkowe opcje opisane poniżej, a następnie kliknij Zatwierdź.

Opcje dodatkowe Opis
Opróżnij aktualną bazę danych Bieżąca zawartość bazy danych zostanie w całości usunięta, a następnie zastąpiona zawartością z kopii zapasowej.
Wyślij powiadomienie e-mail po zakończeniu importu Otrzymasz powiadomienie e-mail, gdy import bazy danych zostanie zakończony.

cloud databases - bazy danych na instancji

Autoryzacja adresu IP

Aby uzyskać dostęp do instancji CloudDB, należy wskazać adresy IP lub zakresy adresów IP, które mogą się łączyć z Twoimi bazami danych. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Autoryzowane adresy IP, następnie kliknij Dodaj adres IP/maskę.

cloud databases - bazy danych na instancji

W oknie, które się wyświetli wskaż adres IP lub maskę, którą chcesz autoryzować w IP/maska. Możesz również dodać opis. Zdecyduj, czy chcesz udzielić dostępu wyłącznie do baz danych czy również do SFTP. Następnie kliknij Zatwierdź.

cloud databases - bazy danych na instancji

Powiązanie strony WWW z bazą danych

Teraz, gdy Twoja baza danych została utworzona, jeden lub więcej użytkowników mają uprawnienia do wykonywania w niej operacji, przynajmniej jeden adres IP ma prawo dostępu do Twojej instancji CloudDB, pozostaje połączyć bazę danych ze stroną WWW. Możesz to zrobić na wiele sposobów, w zależności od Twojej strony WWW lub CMS (WordPress, Joomla!, etc...) czy też od bieżącego etapu tworzenia strony WWW.

Aby pomyślnie zakończyć tę operację, potrzebne Ci będą następujące informacje:

Informacja Opis
Nazwa bazy danych Jest to nazwa, którą określiłeś podczas tworzenia bazy danych. Listę wszystkich baz danych utworzonych w instancji CloudDB znajdziesz w zakładce Bazy danych.
Nazwa użytkownika Jest to nazwa, którą określiłeś podczas tworzenia bazy danych lub ewentualnie nazwa użytkownika dodatkowego, którego utworzyłeś. Listę wszystkich użytkowników utworzonych w instancji CloudDB znajdziesz w zakładce Użytkownicy i uprawnienia.
Hasło użytkownika Jest to hasło przypisane podczas tworzenia użytkownika.
Nazwa hosta Jest to nazwa serwera, którą należy wprowadzić, aby Twoja strona WWW mogła się łączyć z Twoją bazą danych. Informacja ta jest dostępna w Panelu klienta w zakładce Informacje ogólne w części Informacje o dostępie.
Port serwera Jest to port do połączenia z Twoją instancją CloudDB, dzięki czemu twoja strona WWW może połączyć się z Twoją bazą danych. Informacja ta jest dostępna w Panelu klienta w zakładce Informacje ogólne w części Informacje o dostępie.

W rzadkich przypadkach pole port może się nie pojawić w konfiguracji Twojej strony WWW. Jeśli taki przypadek wystąpi, pole to należy dodać po nazwie hosta. Dane te muszą być oddzielone dwukropkiem : (na przykład: nazwahosta: port).

cloud databases - bazy danych na instancji

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.