Dokumentacja techniczna OVH

Wymiana dysku bez wyłączania serwera – Programowa macierz RAID

Dowiedz się, jak przebiega wymiana dysku bez wyłączania serwera w programowej macierzy RAID

Ostatnia aktualizacja z dnia 14-10-2019

Wprowadzenie

Jeśli jeden z dysków w serwerze jest niesprawny, możesz wymienić go bez wyłączania serwera, o ile dysponujesz serwerem dedykowanym z gamy HG.

Dowiedz się, jak przebiega wymiana dysku bez wyłączania serwera w programowej macierzy RAID.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie serwera mHG, HG lub BHG
 • Posiadanie programowej macierzy RAID (z kartą LSI)
 • Dostęp SSH (Linux) lub RDP (Windows)
 • Instalacja narzędzia „sas2ircu” (skorzystaj z wyszukiwarki Broadcom, aby je znaleźć)

W praktyce

Linux

Etap 1: rozpoznanie dysku, który ma zostać wymieniony

Otrzymałeś alert dotyczący dysku /dev/sdb. Jest on niesprawny i chcesz go wymienić bez wyłączenia serwera. Wykorzystaj z tego przewodnika sekcje, które odpowiadają Twojemu przypadkowi.

Rozpocznij od przetestowania dysku i sprawdzenia jego numeru seryjnego (Serial Number ) danego dysku.

root@ns3054662:/home# smartctl -a /dev/sdb
>>> smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.14.32-xxxx-grs-ipv6-64] (local build)
>>> Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

>>> === START OF INFORMATION SECTION ===
>>> Vendor:        HGST
>>> Product:       HUS726040ALS210
>>> Revision:       A907
>>> Compliance:      SPC-4
>>> User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
>>> Logical block size:  512 bytes
>>> LB provisioning type: unreported, LBPME=0, LBPRZ=0
>>> Rotation Rate:    7200 rpm
>>> Form Factor:     3.5 inches
>>> Logical Unit id:   0x5000cca25d3155bc
>>> Serial number:    K4GW439B
>>> Device type:     disk
>>> Transport protocol:  SAS (SPL-3)
>>> Local Time is:    Mon Nov 21 14:23:43 2016 CET
>>> SMART support is:   Available - device has SMART capability.
>>> SMART support is:   Enabled
>>> Temperature Warning: Enabled

>>> === START OF READ SMART DATA SECTION ===
>>> SMART Health Status: OK

>>> Current Drive Temperature:   34 C
>>> Drive Trip Temperature:    85 C

>>> Manufactured in week 44 of year 2016
>>> Specified cycle count over device lifetime: 50000
>>> Accumulated start-stop cycles: 9
>>> Specified load-unload count over device lifetime: 600000
>>> Accumulated load-unload cycles: 14
>>> Elements in grown defect list: 0

>>> Vendor (Seagate) cache information
>>> Blocks sent to initiator = 2305525022720

>>> Error counter log:
>>>    Errors Corrected by      Total  Correction   Gigabytes  Total
>>>      ECC     rereads/  errors  algorithm   processed  uncorrected
>>>    fast | delayed  rewrites corrected invocations  [10^9 bytes] errors
>>> read:     0    572     0    22548     77     4.725     5580
>>> write:     0    0     0     19548    196     17.344     2569

>>> Non-medium error count:    0

>>> SMART Self-test log
>>> Num Test       Status         segment LifeTime LBA_first_err [SK ASC ASQ]
>>> Description               number  (hours)
>>> # 1 Background short Completed          -    6         - [-  -  -]
>>> # 2 Background short Completed          -    4         - [-  -  -]
>>> # 3 Background short Completed          -    4         - [-  -  -]
>>> # 4 Background short Completed          -    4         - [-  -  -]
>>> # 5 Background short Completed          -    1         - [-  -  -]

>>> Long (extended) Self Test duration: 34237 seconds [570.6 minutes]

Stwierdzasz, że:

 • dysk SDB jest niesprawny ze względu na nieusunięte błędy („uncorrected errors”);
 • jego SErial Number odpowiada numerowi podanemu w alercie (uzyskanym z centrum danych lub w narzędziu do monitoringu).

Aby otrzymać tylko Serial Number:

root@ns3054662:/home# smartctl -a /dev/sdb | grep Serial
>>> Serial number:    K4GW439B

Etap 2: określenie pozycji dysku

Odszukaj Slot ID i Enclosure ID danego dysku. W tym celu użyj zainstalowanego wcześniej na Twoim serwerze narzędzia „sas2ircu”.

Sprawdź, czy dyski są podłączone za pomocą karty LSI.

root@ns3054662:/home# lspci | grep -i LSI
>>> 81:00.0 Serial Attached SCSI controller: LSI Logic / Symbios Logic SAS2004 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Spitfire] (rev 03)

Jeśli tak jest, należy określić ID karty LSI.

root@ns3054662:/home# ./sas2ircu list
>>> LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
>>> Version 5.00.00.00 (2010.02.09)
>>> Copyright (c) 2009 LSI Corporation. All rights reserved.


>>>     Adapter   Vendor Device            SubSys SubSys
>>> Index  Type     ID   ID  Pci Address     Ven ID Dev ID
>>> ----- ------------ ------ ------ -----------------  ------ ------
>>>   0   SAS2004   1000h  70h  00h:81h:00h:00h   1000h  3010h
>>> SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.

Indeks odpowiada ID. W tym przypadku karta ma indeks/ID 0.

Korzystając z tych informacji, uzyskaj teraz następujące dane dotyczące dysku (przy użyciu Serial Number): Slot ID oraz Enclosure ID.

root@ns3054662:/home# ./sas2ircu 0 display | grep -B 7 -A 2 K4GW439B
>>> Device is a Hard disk
>>>  Enclosure                : 1
>>>  Slot                  : 3
>>>  State                  : Available (AVL)
>>>  Manufacturer              : HGST
>>>  Model Number              : HUS726040ALS210
>>>  Firmware Revision            : A907
>>>  Serial No                : K4GW439B
>>>  Protocol                : SAS
>>>  Drive Type               : SAS_HDD

Komenda ta pozwala uzyskać informacje o dysku, w tym Serial Number - w tym przypadku: K4GW439B.

W naszym przykładzie zidentyfikowaliśmy zatem Enclosure ID (odpowiadające 1) oraz Slot ID (odpowiadające 3).

Etap 3: oznaczenie dysku dla technika

Włącz diodę LED niesprawnego dysku za pomocą polecenia ./sas2ircu 0 locate EncID:SlotID on. Dostosuj polecenie do Twojego przypadku, jak w poniższym przykładzie:

root@ns3054662:/home# ./sas2ircu 0 locate 1:3 on
>>> LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
>>> Version 5.00.00.00 (2010.02.09)
>>> Copyright (c) 2009 LSI Corporation. All rights reserved.

>>> SAS2IRCU: LOCATE Command completed successfully.
>>> SAS2IRCU: Command LOCATE Completed Successfully.
>>> SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.

Można wyłączyć miganie diody dysku, zastępując „on” przez „off” w poleceniu.

Etap 4: usunięcie niesprawnego dysku z macierzy RAID

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przełącz status niesprawnego dysku na Faulty. Następnie sprawdź stan macierzy RAID.

root@ns3054662:/home# cat /proc/mdstat
>>> Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
>>> md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
>>>    3885385728 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
>>>    bitmap: 0/29 pages [0KB], 65536KB chunk

>>> md1 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]
>>>    20971456 blocks [2/2] [UU]

>>> unused devices: <none>

W tym przykładzie niesprawny dysk jest częścią md1 i md2 (sdb1 i sdb2). Zmienimy więc jego status na Faulty, odpowiednio sdb1 w md1 i sdb2 w md2.

root@ns3054662:/home# mdadm --manage /dev/md1 --set-faulty /dev/sdb1
>>> mdadm: set /dev/sdb1 faulty in /dev/md1
root@ns3054662:/home# mdadm --manage /dev/md2 --set-faulty /dev/sdb2
>>> mdadm: set /dev/sdb2 faulty in /dev/md2

Po wykonaniu tych operacji sprawdź ponownie stan macierzy RAID.

root@ns3054662:/home# cat /proc/mdstat
>>> Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
>>> md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1](F)
>>>    3885385728 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
>>>    bitmap: 0/29 pages [0KB], 65536KB chunk

>>> md1 : active raid1 sdb1[2](F) sda1[0]
>>>    20971456 blocks [2/1] [U_]

>>> unused devices: <none>

Sdb1 i sdb2 mają status zmieniony na „faulty” (F). Teraz możesz usunąć dysk z macierzy RAID.

root@ns3054662:/home# mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdb1
>>> mdadm: hot removed /dev/sdb1 from /dev/md1
root@ns3054662:/home# mdadm --manage /dev/md2 --remove /dev/sdb2
>>> mdadm: hot removed /dev/sdb2 from /dev/md2

Na koniec upewnij się, czy dysk nie jest już widoczny w macierzy.

root@ns3054662:/home# cat /proc/mdstat
>>> Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
>>> md2 : active raid1 sda2[0]
>>>    3885385728 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
>>>    bitmap: 0/29 pages [0KB], 65536KB chunk

>>> md1 : active raid1 sda1[0]
>>>    20971456 blocks [2/1] [U_]

>>> unused devices: <none>

Niesprawny dysk jest teraz gotowy do wymiany przez technika w centrum danych. Po wykonaniu operacji zsynchronizuj ponownie macierz RAID. Zanim do tego przystąpisz, zapoznaj się z dokumentacją: Programowa macierz RAID.

Windows

Etap 1: rozpoznanie dysku, który ma zostać wymieniony

Otrzymałeś alert dotyczący dysku /dev/sdb. Jest on niesprawny i chcesz go wymienić bez wyłączenia serwera. Wykorzystaj z tego przewodnika sekcje, które odpowiadają Twojemu przypadkowi.

Pamiętaj, aby uruchomić terminal komend jako administrator. W przeciwnym razie wyświetli się błąd.

Rozpocznij od przetestowania dysku i sprawdzenia jego numeru seryjnego (Serial Number ) danego dysku. Na poniższym zrzucie, dysk nie jest tak naprawdę niesprawny, ale będziemy postępować tak, jak gdyby był niesprawny.

smart_sdb_windows

Stwierdzasz, że:

 • dysk SDB jest niesprawny ze względu na nieusunięte błędy („uncorrected errors”);
 • jego SErial Number odpowiada numerowi podanemu w alercie (uzyskanym z centrum danych lub w narzędziu do monitoringu).

Etap 2: określenie pozycji dysku

Odszukaj Slot ID i Enclosure ID danego dysku. W tym celu użyj zainstalowanego wcześniej na Twoim serwerze narzędzia „sas2ircu”.

Najpierw ustal ID karty LSI.

id_lsi_windows

W tym przypadku karta ma indeks/ID 0.

Korzystając z tych informacji, uzyskaj teraz następujące dane dotyczące dysku (przy użyciu Serial Number): Slot ID oraz Enclosure ID.

select-string

Komenda ta pozwala uzyskać informacje o dysku, w tym Serial Number - w tym przypadku: K4G187WB.

W naszym przykładzie zidentyfikowaliśmy zatem Enclosure ID (odpowiadające 1) oraz Slot ID (odpowiadające 1).

Etap 3: oznaczenie dysku dla technika

Włącz diodę LED niesprawnego dysku za pomocą polecenia ./sas2ircu 0 locate EncID:SlotID on. Dostosuj polecenie do Twojego przypadku, jak w poniższym przykładzie:

locate

Można wyłączyć miganie diody dysku, zastępując „on” przez „off” w poleceniu.

Etap 4: usunięcie niesprawnego dysku z macierzy RAID

Przeprowadź tę operację w interfejsie Zarządzanie dyskami na serwerze Windows.

Niesprawny dysk jest teraz gotowy do wymiany przez technika w centrum danych. Po wykonaniu operacji zsynchronizuj ponownie macierz RAID. Zanim do tego przystąpisz, zapoznaj się z dokumentacją: Programowa macierz RAID.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...