Installing Jenkins on OVHcloud Managed Kubernetes

Find out how to install Jenkins on OVHcloud Managed Kubernetes

Last updated December 20 2021.

In this tutorial we are going to guide you with the install of Jenkins on your OVHcloud Managed Kubernetes Service.

We are going to install Jenkins master and slave cluster utilizing the Jenkins Kubernetes plugin.

Before you begin

This tutorial presupposes that you already have a working OVHcloud Managed Kubernetes cluster, and some basic knowledge of how to operate it. If you want to know more on those topics, please look at the OVHcloud Managed Kubernetes Service Quickstart.

You also need to have Helm installer on your workstation and your cluster, please refer to the How to install Helm on OVHcloud Managed Kubernetes Service tutorial.

Pre-requisites

We (the OVHcloud Managed Kubernetes Service team) are working on a patch to be released in early 2022. In the meantime, please remove the default storage class and install the new one.

 • Delete the concerned StorageClass that you are using by default
kubectl delete storageclasses.storage.k8s.io csi-cinder-high-speed

It will delete the existing StorageClass:

$ kubectl delete storageclasses.storage.k8s.io csi-cinder-high-speed
storageclass.storage.k8s.io "csi-cinder-high-speed" deleted
 • Create a new StorageClass with the required fix
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/ovh/docs/develop/pages/platform/kubernetes-k8s/fix-persistent-volumes-permissions/files/fixed-cinder-high-speed-storage-class.yaml

It will apply the correct StorageClass YAML manifest:

$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/ovh/docs/develop/pages/platform/kubernetes-k8s/fix-persistent-volumes-permissions/files/fixed-cinder-high-speed-storage-class.yaml
storageclass.storage.k8s.io/csi-cinder-high-speed created

Installing the Jenkins Helm chart

As with Helm 2, the official Helm stable repository is currently deprecated. The Helm community is currently transitioning to a hub model, with a Helm Hub, where charts can be searched using helm search hub <keyword> As most charts from the Helm stable repository have been transferred to the Bitnami repository we are using it in the tutorial.

For this tutorial we are using the Jenkins Helm chart found on Bitnami Helm repositories.

The chart is fully configurable, but here we are using the default configuration.

Customizing your install

Maybe you would like your admin username to be different, or be able to set your admin password, or modify the resources allocated...

In order to customize your install, without having to leave the simplicity of using helm and the Jenkins helm chart, you can simply set some of the configurable parameters of the Jenkins chart. Then you can add it to your helm install with the --set option (--set param1=value1,param2=value2)

helm install my-first-jenkins bitnami/jenkins

This will install your Jenkins master:

$ helm install my-first-jenkins bitnami/jenkins

NAME: my-first-jenkins
LAST DEPLOYED: Mon Dec 20 11:30:59 2021
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
CHART NAME: jenkins
CHART VERSION: 8.0.22
APP VERSION: 2.319.1

** Please be patient while the chart is being deployed **

1. Get the Jenkins URL by running:

** Please ensure an external IP is associated to the my-first-jenkins service before proceeding **
** Watch the status using: kubectl get svc --namespace default -w my-first-jenkins **

 export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default my-first-jenkins --template "{{ range (index .status.loadBalancer.ingress 0) }}{{.}}{{ end }}")
 echo "Jenkins URL: http://$SERVICE_IP/"

2. Login with the following credentials

 echo Username: user
 echo Password: $(kubectl get secret --namespace default my-first-jenkins -o jsonpath="{.data.jenkins-password}" | base64 --decode)

As the instructions say, you will need to wait a few moments to get the LoadBalancer URL. You can test if the LoadBalancer is ready using:

kubectl get svc --namespace default -w my-first-jenkins

After some minutes, you will get the LoadBalancer URL:

$ kubectl get svc --namespace default -w my-first-jenkins

NAME        TYPE      CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP  PORT(S)           AGE
my-first-jenkins  LoadBalancer  10.3.3.52     80:32193/TCP,443:32260/TCP  49s
my-first-jenkins  LoadBalancer  10.3.3.52  152.228.169.118  80:32193/TCP,443:32260/TCP  54s

The URL under EXTERNAL-IP is your Jenkins URL. You can the follow the instructions on the Helm Chart to get the connection parameters. In my case:

$ export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default my-first-jenkins --template "{{ range (index .status.loadBalancer.ingress 0) }}{{.}}{{ end }}")

$ echo "Jenkins URL: http://$SERVICE_IP/"
Jenkins URL: http://152.228.169.118/

$ echo Username: user
Username: user

$ echo Password: $(kubectl get secret --namespace default my-first-jenkins -o jsonpath="{.data.jenkins-password}" | base64 --decode)
Password: KMhUs53TJT

And putting the URL in your browser will take you to the new Jenkins:

Jenkins login

Log in with user admin and the password you got before. And here you have your Jenkins:

Leeeeeeeroy Jenkins!

You have a working Jenkins on your OVHcloud Managed Kubernetes Service, congratulations!

Cleaning up

To clean up your cluster, simply use Helm to delete your Jenkins release.

helm delete my-first-jenkins

It will delete your Jenkins and its associated resources from your cluster:

$ helm delete my-first-jenkins
release "my-first-jenkins" uninstalled

Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).