Installing Nginx Ingress on OVHcloud Managed Kubernetes

Find out how to install Nginx Ingress on OVHcloud Managed Kubernetes

Last updated 27th June 2022

In this tutorial we are going to guide you with the setup of Nginx Ingress on your OVHcloud Managed Kubernetes Service.

Before you begin

This tutorial presupposes that you already have a working OVHcloud Managed Kubernetes cluster, and some basic knowledge of how to operate it. If you want to know more on those topics, please look at the OVHcloud Managed Kubernetes Service Quickstart.

You also need to have Helm installer on your workstation and your cluster, please refer to the How to install Helm on OVHcloud Managed Kubernetes Service tutorial.

Ingress resources and Nginx Ingress Controller

In Kubernetes, an Ingress resource allows you to access to your Services from outside the cluster. The goal is to avoid creating a Load Balancer per Service but only one per Ingress.

Kubernetes Ingress

An Ingress is implemented by a 3rd party: an Ingress Controller that extends specs to support additional features.

In this tutorial you will install a Nginx Ingress Controller.
It is an Ingress controller for Kubernetes using a Nginx web server as a reverse proxy and Load Balancer.

Specifically, when you are deploying and running a Nginx Ingress Controller, you will have a Pod that runs Nginx and watches the Kubernetes Control Plane for new and updated Ingress Resource objects.

Imagine an Ingress Resource as a list of traffic routing rules for backend Services.

After deploying the Nginx Ingress Controller, you will also have an OVHcloud Load Balancer. Thanks to this Load Balancer the external traffic will be routed to the Ingress Controller Pod running Nginx, which then forwards traffic to the appropriate backend Services you will configure in Ingress resources.

Installing the Nginx Ingress Controller Helm chart

For this tutorial we are using the Nginx Ingress Controller Helm chart found on its own Helm repository.

The chart is fully configurable, but here we are using the default configuration.

helm repo add ingress-nginx https://kubernetes.github.io/ingress-nginx
helm repo update
helm -n ingress-nginx install ingress-nginx ingress-nginx/ingress-nginx --create-namespace

The install process will begin:

$ helm -n ingress-nginx install ingress-nginx ingress-nginx/ingress-nginx --create-namespace
NAME: ingress-nginx
LAST DEPLOYED: Mon Jun 27 09:20:44 2022
NAMESPACE: ingress-nginx
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:

At the end of the install, as usual with most Helm charts, you get the configuration information and some tips to test your nginx-ingress:

NOTES:
The ingress-nginx controller has been installed.
It may take a few minutes for the LoadBalancer IP to be available.
You can watch the status by running 'kubectl --namespace ingress-nginx get services -o wide -w ingress-nginx-controller'

An example Ingress that makes use of the controller:
 apiVersion: networking.k8s.io/v1
 kind: Ingress
 metadata:
  name: example
  namespace: foo
 spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
   - host: www.example.com
    http:
     paths:
      - pathType: Prefix
       backend:
        service:
         name: exampleService
         port:
          number: 80
       path: /
  # This section is only required if TLS is to be enabled for the Ingress
  tls:
   - hosts:
    - www.example.com
    secretName: example-tls

If TLS is enabled for the Ingress, a Secret containing the certificate and key must also be provided:

 apiVersion: v1
 kind: Secret
 metadata:
  name: example-tls
  namespace: foo
 data:
  tls.crt: 
  tls.key: 
 type: kubernetes.io/tls

As the LoadBalancer creation is asynchronous, and the provisioning of the load balancer can take several minutes, you will surely get a <pending> EXTERNAL-IP.

If you try again in a few minutes you should get an EXTERNAL-IP:

$ kubectl get svc -n ingress-nginx ingress-nginx-controller
NAME            TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP    PORT(S)           AGE
ingress-nginx-controller  LoadBalancer  10.3.232.157  51.178.69.190  80:30903/TCP,443:31546/TCP  19h

You can then access your nginx-ingress at http://[YOUR_LOAD_BALANCER_IP] via HTTP or https://[YOUR_LOAD_BALANCER_IP] via HTTPS.

Enter the following command to retrieve it:

export INGRESS_URL=$(kubectl get svc ingress-nginx-controller -n ingress-nginx -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[].ip}')

You should have a content like this:

$ export INGRESS_URL=$(kubectl get svc ingress-nginx-controller -n ingress-nginx -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[].ip}')
echo Ingress URL: http://$INGRESS_URL/
Ingress URL: http://51.178.69.190/

In order to test your nginx-ingress, you can for example install a WordPress on your cluster, and then create a YAML file for the Ingress that uses the controller:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: nginx
 name: ingress
 namespace: default
spec:
 rules:
 - http:
   paths:
   - backend:
     service:
      name: [YOUR_WORDPRESS_SERVICE_NAME]
      port:
       number: 80
    path: /
    pathType: Prefix

Don't forget to replace [YOUR_WORDPRESS_SERVICE_NAME].

In our example, the ingress.yaml produces this result:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: nginx
 name: ingress
 namespace: default
spec:
 rules:
  - http:
    paths:
     - path: /
      pathType: Prefix
      backend:
       service:
        name: my-first-k8s-wordpress
        port:
         number: 80

Apply the file:

kubectl apply -f ingress.yml

And the Ingress is created.

$ kubectl apply -f ingress.yml 
ingress.extensions/ingress created

So now if you point your browser to http://$INGRESS_URL/, you will see your WordPress:

WordPress using Ingress


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).