Installing WordPress on OVHcloud Managed Kubernetes

Find out how to install WordPress on OVHcloud Managed Kubernetes

Last updated December 17, 2021.

In this tutorial, we will guide you through the installation of WordPress on your OVHcloud Managed Kubernetes Service.

Before you begin

This tutorial presupposes that you already have a working OVHcloud Managed Kubernetes cluster, and some basic knowledge of how to operate it. If you want to know more on those topics, please look at the OVHcloud Managed Kubernetes Service Quickstart.

You also need to have Helm installed on your workstation and your cluster, please refer to the How to install Helm on OVHcloud Managed Kubernetes Service tutorial.

Pre-requisites

We (the OVHcloud Managed Kubernetes Service team) are working on a patch to be released in early 2022. In the meantime, please remove the default storage class and install the new one.

 • Delete the concerned StorageClass that you are using by default
kubectl delete storageclasses.storage.k8s.io csi-cinder-high-speed

It will delete the existing StorageClass:

$ kubectl delete storageclasses.storage.k8s.io csi-cinder-high-speed
storageclass.storage.k8s.io "csi-cinder-high-speed" deleted
 • Create a new StorageClass with the required fix
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/ovh/docs/develop/pages/platform/kubernetes-k8s/fix-persistent-volumes-permissions/files/fixed-cinder-high-speed-storage-class.yaml

It will apply the correct StorageClass YAML manifest:

$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/ovh/docs/develop/pages/platform/kubernetes-k8s/fix-persistent-volumes-permissions/files/fixed-cinder-high-speed-storage-class.yaml
storageclass.storage.k8s.io/csi-cinder-high-speed created

If you have already installed a previous version of Bitnami's WordPress Helm chart, please follow the following step by step guide.

 • Delete the concerned Helm Chart

For example with the Helm Chart bitnami/wordpress which is concerned by this behavior:

helm uninstall my-first-k8s-wordpress

And don't forget to verify if concerned PersistentVolumeClaim (PVC) and PersistentVolume (PV) have been deleted before reinstalling the Helm Chart:

kubectl get persistentvolumeclaims -A | grep wordpress
kubectl get persistentvolumes 

If a PersistentVolumeClaim is listed, please delete it (the PersistentVolume will be deleted automatically).

kubectl delete pvc data-my-first-k8s-wordpress-mariadb-0

The command will delete the remaining PersistentVolumeClaim:

$ kubectl delete pvc data-my-first-k8s-wordpress-mariadb-0
persistentvolumeclaim "data-my-first-k8s-wordpress-mariadb-0" deleted

Installing the WordPress Helm chart

For this tutorial we are using the WordPress Helm chart found on Bitnami repository. The chart is fully configurable, but here we are using the default configuration, with only the minimal set of customization to make it work well on OVHcloud Managed Kubernetes Service.

Customizing your install

Maybe you would like your username to be different, or be able to set your password, or choose an external database instead of deploying the MariaDB container...

In order to customize your install, without having to leave the simplicity of using Helm and the WordPress Helm chart, you can simply set some of the configurable parameters of the WordPress chart. Then you can add it to your helm install with the --set option (--set param1=value1,param2=value2)

helm install my-first-k8s-wordpress bitnami/wordpress --set allowOverrideNone=true

This will install the needed elements:

 • a MariaDB Pod for the database
 • a WordPress Pod for the webserver with the WordPress PHP code
 • allocate the persistent volumes (PersistentVolumeClaim and PersistentVolume)
 • and initialize the Services.

And at the end, it will give you the connection parameters for your new WordPress:

$ helm install my-first-k8s-wordpress bitnami/wordpress --set allowOverrideNone=true
NAME: my-first-k8s-wordpress
LAST DEPLOYED: Fri Dec 17 15:42:22 2021
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
CHART NAME: wordpress
CHART VERSION: 12.2.5
APP VERSION: 5.8.2

** Please be patient while the chart is being deployed **

Your WordPress site can be accessed through the following DNS name from within your cluster:

  my-first-k8s-wordpress.default.svc.cluster.local (port 80)

To access your WordPress site from outside the cluster follow the steps below:

1. Get the WordPress URL by running these commands:

 NOTE: It may take a few minutes for the LoadBalancer IP to be available.
    Watch the status with: 'kubectl get svc --namespace default -w my-first-k8s-wordpress'

  export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default my-first-k8s-wordpress --template "{{ range (index .status.loadBalancer.ingress 0) }}{{.}}{{ end }}")
  echo "WordPress URL: http://$SERVICE_IP/"
  echo "WordPress Admin URL: http://$SERVICE_IP/admin"

2. Open a browser and access WordPress using the obtained URL.

3. Login with the following credentials below to see your blog:

 echo Username: user
 echo Password: $(kubectl get secret --namespace default my-first-k8s-wordpress -o jsonpath="{.data.wordpress-password}" | base64 --decode)

As the instructions say, you will need to wait a few moments to get the LoadBalancer URL. You can test if the LoadBalancer is ready using:

kubectl get svc --namespace default -w my-first-k8s-wordpress

After some minutes, you will get the LoadBalancer URL:

$ kubectl get svc --namespace default -w my-first-k8s-wordpress
NAME           TYPE      CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP   PORT(S)           AGE
my-first-k8s-wordpress  LoadBalancer  10.3.83.253  <pending>   80:32296/TCP,443:31838/TCP  2m13s
my-first-k8s-wordpress  LoadBalancer  10.3.83.253  51.178.69.190  80:32296/TCP,443:31838/TCP  2m13s

Then you can follow the instructions to get the Admin URL:

$ export SERVICE_IP=$(kubectl get svc --namespace default my-first-k8s-wordpress --template "{{ range (index .status.loadBalancer.ingress 0) }}{{.}}{{ end }}")

$ echo "WordPress URL: http://$SERVICE_IP/"
WordPress URL: http://51.178.69.190/

$ echo "WordPress Admin URL: http://$SERVICE_IP/admin"
WordPress Admin URL: http://51.178.69.190/admin

Copy/paste the WordPress URL in your browser to see your new running blog:

Installing WordPress

In order to log in on the Admin interface, you need to use the instructions given by the Helm install to get the default username and password for your blog.

In my case:

$ echo Username: user
Username: user
$ echo Password: $(kubectl get secret --namespace default my-first-k8s-wordpress -o jsonpath="{.data.wordpress-password}" | base64 --decode)
Password: 9hF2YWSpXB

Installing WordPress

Installing WordPress

You have a working WordPress on your OVHcloud Managed Kubernetes Service, congratulations!

Cleaning up

To clean up your cluster, simply use Helm to delete your WordPress blog.

helm uninstall my-first-k8s-wordpress

It will delete your WordPress and its associated resources from your cluster:

$ helm uninstall my-first-k8s-wordpress
release "my-first-k8s-wordpress" uninstalled

You also need to remove remaining PersistentVolumeClaim manually, for the moment:

kubectl delete pvc data-my-first-k8s-wordpress-mariadb-0

It will delete the PersistentVolumeClaim installed by Bitnami WordPress helm chart:

$ kubectl delete pvc data-my-first-k8s-wordpress-mariadb-0
persistentvolumeclaim "data-my-first-k8s-wordpress-mariadb-0" deleted

Where do we go from here?

So now you have a working WordPress on your OVHcloud Managed Kubernetes cluster.

Don't hesitate to go to our Managed Kubernetes guides and tutorials.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).