Using Codefresh with OVHcloud Managed Kubernetes cluster

Find out how to use Codefresh CI/CD with an OVHcloud Managed Kubernetes cluster

Last updated 1st July, 2019.

In this tutorial we will see how you can connect Codefresh, a CI/CD platform for Kubernetes, to an OVHcloud Managed Kubernetes cluster.

Before you begin

The first thing you need to follow this tutorial is a Codefresh account, you can get it directly at Codefresh site.

Codefresh

This tutorial also presupposes that you already have a working OVHcloud Managed Kubernetes cluster, and some basic knowledge of how to operate it. If you want to know more on those topics, please look at the OVHcloud Managed Kubernetes Service Quickstart.

Connect an OVH Kubernetes cluster to Codefresh dashboard

You can use the Codefresh GUI to connect your OVHcloud Managed Kubernetes cluster to Codefresh. In Codefresh GUI, start by going into your Account Configuration, by clicking on Account Settings on the left sidebar. On the first section called Integrations click the Configure button next to Kubernetes.

Connect an OVH Kubernetes cluster to Codefresh dashboard

Connect an OVH Kubernetes cluster to Codefresh dashboard

As the current time, Codefresh doesn't propose a direct integration with OVHcloud Managed Kubernetes Service, so you will have to add your cluster manually. To do it, click on the Add provider button and select Custom providers.

Connect an OVH Kubernetes cluster to Codefresh dashboard

Connect an OVH Kubernetes cluster to Codefresh dashboard

Connect an OVH Kubernetes cluster to Codefresh dashboard

The integration between Codefresh and your Kubernetes cluster is API based and relies on a Kubernetes service account of your choosing that will be used to manage the integration.

The configurations you’ll be required to add are:

 1. Name - Any name of your choosing, that will represent your cluster context in Codefresh.
 2. Host - The full URL of the Kubernetes API endpoints including protocol and port
 3. Certificate - The Kubernetes service account certificate used for the integration with Codefresh (base64 encoded)
 4. Token - The Kubernetes service account token used for the integration with Codefresh (base64 encoded)

Let's see how you can obtain these parameters, using kubectl.

Set the permissions

In order to allow Codefresh to connect to your cluster, you need to set up a Role, a ServiceAccount and a RoleBinding. Create a codefresh-role-sa-bind.yml YAML file:

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 name: codefresh-role
rules:
 - apiGroups: [""]
  resources: ["*"]
  verbs: ["list", "watch", "get"]
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: codefresh-user
 namespace: kube-system
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: codefresh-user
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: codefresh-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
 name: codefresh-user
 namespace: kube-system

And apply it using kubectl:

kubectl apply -f codefresh-role-sa-bind.yml

The Role, the ServiceAccount and the RoleBinding are created:

$ kubectl apply -f codefresh-role-sa-bind.yml
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/codefresh-role created
serviceaccount/codefresh-user created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/codefresh-user created

Getting the Host

Use kubectl to get the full URL of the OVHcloud Managed Kubernetes API endpoints:

kubectl cluster-info

The Host parameter is the URL of the Kubernetes master.

$ kubectl cluster-info
Kubernetes master is running at https://xxxxxxxx.c1.gra.k8s.ovh.net
KubeDNS is running at https://xxxxxxxx.c1.gra.k8s.ovh.net/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.

In my example cluster, the Host is https://xxxxxxxx.c1.gra.k8s.ovh.net.

Getting the Certificate

Use kubectl to generate a certificate:

echo $(kubectl get secret --namespace kube-system -o go-template='{{index .data "ca.crt" }}' $(kubectl get sa codefresh-user --namespace kube-system -o go-template="{{range .secrets}}{{.name}}{{end}}"))

Copy the generated certificate into the Certificate field on Codefresh.

$ echo $(kubectl get secret --namespace kube-system -o go-template='{{index .data "ca.crt" }}' $(kubectl get sa codefresh-user --namespace kube-system -o go-template="{{range .secrets}}{{.name}}{{end}}"))
LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S3LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZtVENDQTRHZ0F3SUJBZ0lCS2pBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREF2TVMwd0t3WURWUVFERENReVlqRmsKWVdabFlTMWxNR1l6TFRRNU5UVXRPV1JqWkMxaFpqbGhNemd4TWpobFl6Z3dIaGNOTVRneE1EQTVNVGMxTVRVMQpXaGNOTWpNeE1EQTRNVGMxTVRVMVdqQXZNUzB3S31NBQnUKLS0tLS1FTkQgQ0VSVElGSUNBVEUtLS0tLQo=

Getting the Token

Use kubectl to generate a token:

echo $(kubectl get secret --namespace kube-system -o go-template='{{index .data "token" }}' $(kubectl get sa codefresh-user --namespace kube-system -o go-template="{{range .secrets}}{{.name}}{{end}}"))

Copy the generated token into the Token field on Codefresh.

$ echo $(kubectl get secret -o go-template='{{index .data "token" }}' $(kubectl get sa default -o go-template="{{range .secrets}}{{.name}}{{end}}"))
ZXlKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSXNJbXRwWkNJNklpSjkuZXlKcGMzTWlPaUpyZFdKbGNtNWxkR1Z6TDNObGNuWnBZMlZoWTJOdmRXNTBJaXdpYTNWaVpYSnVaWFJsY3k1cGJ5OXpaWEoyYVdObFlXTmpiM1Z1ZEM5dVlXMWxjM0JoWTJVaU9pSmtaV1poZFd4MElpd2lhM1ZpWlhKdVpYUmxjeTVwYnk5elpYSjJhV05sWVdOamIzVnVkQzZXlKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSXNJbXRwWkNJNklpSjkuZXlKcGMzTWlPaUpyZFdKbGNtNWxkR1Z6TDNObGNuWnBZMlZoWTJOdmRXNTBJaXdpYTNWaVpYSnVaWFJsY3k1cGJ5OXpaWEoyYVdObFlXTmpiM1Z1ZEM5dVlXMWxjM0JoWTJVaU9pSmtaV1poZFd4MElpd2lhM1ZpWlhKdVpYUmxjeTVwYnk5elpYSjJhV05sWVdOamIzVnVkQzZXlKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSXNJbXRwWkNJNklpSjkuZXlKcGMzTWlPaUpyZFdKbGNtNWxkR1Z6TDNObGNuWnBZMlZoWTJOdmRXNTBJaXdpYTNWaVpYSnVaWFJsY3k1cGJ5OXpaWEoyYVdObFlXTmpiM1Z1ZEM5dVlXMWxjM0JoWTJVaU9pSmtaV1poZFd4MElpd2lhM1ZpWlhKdVpYUmxjeTVwYnk5elpYSjJhV05sWVdOamIzVnVkQzZXlKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSXNJbXRwWkNJNklpSjkuZXlKcGMzTWlPaUpyZFdKbGNtNWxkR1Z6TDNObGNuWnBZMlZoWTJOdmRXNTBJaXdpYTNWaVpYSnVaWFJsY3k1cGJ5OXpaWEoyYVdObFlXTmpiM1Z1ZEM5dVlXMWxjM0JoWTJVaU9pSmtaV1poZFd4MElpd2lhM1ZpWlhKdVpYUmxjeTVwYnk5elpYSjJhV05sWVdOamIzVnVkQzZXlKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSXNJbXRwWkNJNklpSjkuZXlKcGMzTWlPaUpyZFdKbGNtNWxkR1Z6TDNObGNuWnBZMlZoWTJOdmRXNTBJaXdpYTNWaVpYSnVaWFJsY3k1cGJ5OXpaWEoyYVdObFlXTmpiM1Z1ZEM5dVlXMWxjM0JoWTJVaU9pSmtaV1poZFd4MElpd2lhM1ZpWlhKdVpYUmxjeTVwYnk5elpYSjJhV05sWVdOamIzVnVkQzSmtGQ3lxU01Rb3RqejFhNFc3R3VFQk03MlJjMUhZSUwtOHhSNy1aVzRBQU9jeGdxMVhyZ2F2LVZhRQ==

Test and save the connection

Click on the Test connection button to test the configuration. You should get a message telling you that your OVHcloud Managed Kubernetes cluster connects successfully with Codefresh:

Connect an OVH Kubernetes cluster to Codefresh dashboard

Then click on Save to save your cluster on your Codefresh Dashboard.

And now?

Now you can follow Codefresh official tutorial to deploy a Docker image to a Kubernetes cluster and also how to to setup an automated pipeline to automatically redeploy it when the source code changes.

Connect an OVH Kubernetes cluster to Codefresh dashboard


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).